LÖFBERGS – KILPAILUN/ARVONNAN SÄÄNNÖT : Tikkurila Festivaali    

JÄRJESTÄJÄ:   
Löfbergs Finland Oy   

c/o Ekova Tilitoimisto Oy  

Toritie 1   

65610 Mustasaari   
Puh: +46 54 14 01 00   
Y-tunnus 2905776-4   
  

OSALLISTUMISAIKA JA OSALLISTUMINEN:   
Arvontaan voi osallistua 5.–12.7.2024. Osallistumisajan ulkopuolella tulleita osallistumisia ei oteta huomioon. Arvontaan osallistutaan lähettämällä yhteystiedot verkossa sivulla https://www.lofbergs.fi/kampanjat/tiksi olevalla lomakkeella.  

Yhteystietonsa jättämällä osallistuja hyväksyy nämä säännöt. 

OSALLISTUMISKELPOISUUS  

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat täysi-ikäiset henkilöt, lukuun ottamatta alla lueteltuja poikkeuksia. Arvontaan eivät saa osallistua arvonnan toteuttamiseen osallistuneet järjestävän yrityksen ja arvonnan toteuttavan yrityksen työntekijät tai heidän perheenjäsenensä. Järjestäjällä on oikeus ilman erillistä ilmoitusta jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset arvontaan, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti. Osallistujalta hyväksytään vain yksi osallistuminen.  

VOITTAJIEN VALINTA:   
Osallistumisajan päättymisen jälkeen arvotaan yksi voittaja kaikkien hyväksytysti osallistuneiden joukosta. Arvontapäivä on 6.8.2024. Mikäli voittajaa ei tavoiteta seitsemän (7) vuorokauden kuluessa arvonnasta, arvotaan uusi voittaja.   

  

PALKINTO:   
Palkintona arvotaan yksi (1) ICE-minijääkaappi sekä yksi (1) myyntierä ICE-jääkahvia. Palkinnon arvo on n. 375,00 €. 

  

ARPAJAISVERO:   
Palkintojen lakisääteisestä arpajaisverosta vastaa järjestäjä.   

  

JÄRJESTÄJÄN VASTUU:  

Palkinnon vastaanottaja vapauttaa Järjestäjän, arvonnan toteuttajan, arvonnan yhteistyökumppanit, osallistuvat vähittäismyyntipaikat sekä edellä mainittujen yhteistyökumppanit vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen. Arvonnan järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.  

Järjestäjä, arvonnan toteuttaja tai arvonnan yhteistyökumppanit eivät vastaa mahdollisista painovirheistä, osallistujien yhteystiedoissa olevista virheistä taikka tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä arvontaan osallistumisessa, palkinnon vastaanottamisessa tai sen käyttämisessä. 

Edellä mainitut vastuunrajoitukset eivät rajoita sellaista korvausvelvollisuutta, jota ei voida poissulkea tai rajoittaa kuluttajansuojalainsäädännön, tuotevastuulain tai muun pakottavan lainsäädännön nojalla.  

SÄÄNTÖJEN MUUTOKSET JA TULKINTA:  

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mahdollisista sääntömuutoksista ilmoitetaan arvontaan liittyvillä verkkosivuilla. Järjestäjä voi myös oikaista tai muuttaa sääntöjä mahdollisten paino- ja muiden virheiden korjaamiseksi arvontaan osallistumisajan aikana. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä.  

HENKILÖTIEDOT:   
Arvontaan osallistuneiden henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin. Tietoja ei luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön. Löfbergs pidättää oikeuden julkaista voittajan nimen Internet-, Instagram- ja Facebook-sivuillaan.   

HENKILÖTIETOJEN KÄYTÖSTÄ   

1. Tietojen kerääjä   

Löfbergs Finland Oy   

c/o Ekova Tilitoimisto Oy  

Toritie 1   

65610 Mustasaari   
Puh: +46 54 14 01 00   
Y-tunnus 2905776-4   

2. Rekisterin nimi   

Löfbergs kilpailurekisteri   

3. Tietojen käsittelyn tarkoitus   

Lomakkeesta saatujen tietojen avulla otetaan yhteys kilpailun voittajaan. Yhteystietoja ei käytetä tämän jälkeen, vaan ne poistetaan, ja kilpailun päätyttyä rekisteri tuhotaan.   

4. Rekisterin tietosisältö   

Vastaanottajan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.   

5. Säännönmukaiset tietolähteet   

Asiakkaan oma ilmoitus kilpailusivustolla.   

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset   

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei käytetä muita käyttötarkoituksia varten. Tiedot poistetaan, kun kilpailu on päättynyt.  

7. Tietojen siirto EU:n tai ETAn ulkopuolelle   

Asiakasrekisterin tiedot sijaitsevat EU/ETA-alueella, mutta niitä voidaan käsitellä myös alueen ulkopuolelta. Rekisterin tietojen käsittelyyn sovelletaan kuitenkin aina tietosuojakäytännön mukaista suojaa.    

8. Rekisteröidyn oikeudet   

a. Tarkastus- ja oikaisuoikeus   

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.   

b. Kielto-oikeus   

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja.   

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä puhelimitse tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.    

9. Rekisterin suojauksen periaatteet   

a. Manuaalinen aineisto   

Manuaalista aineistoa ei ole.   

b. Sähköisesti tallennetut tiedot   

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Tiedot poistetaan kilpailun päätyttyä, ja rekisteri tuhotaan kilpailun päätyttyä.